Könyvtárhasználati szabályzat

Az 1997. évi CXL törvény a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről alanyi jogként deklarálja a könyvtári szolgáltatások igénybevételét és az információkhoz való szabad hozzáférést.


SZOLGÁLTATÁSOK

Ingyenes:
– Könyvtárlátogatás (pl. rendezvények)
– Hagyományos, papír alapú dokumentumok helyben használata
– Állományfeltáró eszközök igénybevétele
– Információ a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

Beiratkozással:
– Könyvek kölcsönzése: max. 10 db/ 4 hét
– Folyóiratok kölcsönzése: a legfrissebb szám kivételével 1 hétre, max. 5 db
– Előjegyzés, értesítés telefonon, e-mailben
– Az olvasótermi dokumentumok kölcsönzésének feltételei:
1. Kizárólag a hét végére
2. Csak oktatási célra vehető igénybe
3. Legalább két éves könyvtári tagság szükséges hozzá, és csak rendszeres könyvtárhasználó élhet ezzel a lehetőséggel
– Könyvtárközi kölcsönzés
– Számítógép, Internet használat
– Helytörténeti anyag (helyben használható!)

Kölcsönzést hosszabbítani 1 alkalommal újabb 4 hétre lehet, kivéve, ha a dokumentumot előjegyezték. Második hosszabbítási szándék esetén a dokumentumokat be kell mutatni a könyvtárban.

BEIRATKOZÁS ÉS AZ OLVASÓJEGYEK

A könyvtárnak bárki tagja lehet, aki a beiratkozás alkalmával személyi adatait közli és igazolja (érvényes személyi és lakcím- azonosító igazolvány), és a könyvtárhasználati szabályzatot elolvasta és elfogadta.

Tagsági díj:

– Felnőtt: 1 000,- Ft/ naptári év

– Kedvezményes: 500,- Ft/ naptári év (középiskolások és felsőoktatási intézmények
nappali tagozatos hallagtóinak)
500,- Ft / naptári év (70 éven aluli nyugdíjasoknak)

– Ingyenes:  16 éves aluliak
70 éves felüliek
Fogyatékkal élők
Közgyűjteményi dolgozók

A kedvezményre jogosító, érvényes igazolvány bemutatása szükséges (pl. érvényes diákigazolvány)!

Az olvasójegyen az olvasó nevét, az olvasójegy számát, valamint a kiállítás dátumát kell feltüntetni. Az olvasójegy a kiállítás napjától számított egy évig érvényes. Lejárta után az érvényességi idő a könyvtárhasználati díj megfizetésével újabb egy évre meghosszabbítható. A hosszabbítás alkalmával a könyvtár ismét kéri a személyi adatok és a kedvezményre jogosultság igazolását, továbbá az olvasójegy bemutatását. Ennek hiányában csak az ingyenes szolgáltatások vehetők igénybe.
Az olvasójegy személyre szól. Az olvasójegyet másra átruházni tilos, az e rendelkezést megszegő olvasó a könyvtárból kizárható.
Az elveszett vagy használhatatlanná vált olvasójegy helyett a könyvtár első alkalommal ingyenesen, a továbbiakban pótdíj ellenében az eredeti olvasójegy érvényességi időtartamával új olvasójegyet állít ki.
A pótdíj összege 100 Ft.

NEM HAGYOMÁNYOS DOKUMENTUMOK KÖLCSÖNZÉSI FELTÉTELEI

CD lemez, DVD, hanglemez, kölcsönzési joggal rendelkező műsoros videokazetta, folyóiratok CD-ROM mellékletének kölcsönzése:
200 Ft / db / 3 nap

– videokazetta max. 3 db
– hanglemez, CD lemez, CD-ROM folyóirat melléklet max. 3 db

A CD-ROM adatbázisok csak helyben használhatók.

TÉRÍTÉSES SZOLGÁLTATÁSOK

Másolatszolgáltatás (nyomtatás) CD-ROM adatbázisból, Internetről:
A/4 30,- Ft/oldal
A/3 60,- Ft/oldalSzínes nyomtatás:
A/4 60,- Ft/oldal
A/3 120,- Ft/oldal
Fotónyomtatás hozott papírra A/4 300,- Ft/oldal
Irodalomjegyzék nyomtatása
a könyvtár adatbázisából
100,- Ft/oldal
Floppy lemezre másolás 150,- Ft/db (a könyvtár által adott lemez árával)
CD, DVD lemezre másolás (írás) 300,- Ft/db (a könyvtár által adott CD árával)
Fax továbbítás (csak belföldi) 300,- Ft/db
Digitális másolat készítése (szkennelés) 100,- Ft/db
Laminálás Normál fólia 150,- Ft
Vastag fólia 200,- Ft
Spirálozás A4-es Előlap fólia 60,- Ft
Hátlap karton – fehér

Hátlap karton – színes

60,- Ft
100,- Ft
1-50 oldalig 130,- Ft
100 oldalig 160,- Ft
150 oldalig 190,- Ft
250 oldalig 230,- Ft
300 oldalig 290,- Ft

SZÁMÍTÓGÉP ÉS INTERNET HASZNÁLAT

Éves tagsággal rendelkezőknek:
– 30 perc: 150,- Ft
– 1 óra (60 perc): 200,- Ft

Napijegyet váltóknak:
– 30 perc:   300,- + napijegy (100,-)
-1 óra (60 perc):  400,- +napijegy (100,-)

ELŐJEGYZÉSI DÍJAK

– 1 db dokumentum: 50,- Ft
– Értesítés díja:          50,- Ft

KEZELÉSI DÍJAK

– DVD, CD-ROM (db/3 nap) 200,- Ft
– Audio CD (db/3 nap)          200,- Ft
– Video (db/3 nap)                 100,- Ft

KÉSEDELMI DÍJAK, KÁRTÉRÍTÉS

Amennyiben az olvasó a kölcsönzött dokumentumokat nem szolgáltatja vissza a határidőn belül, késedelmi díjat köteles fizetni, melynek díja:

30 Ft/hét/db.

1 hónap türelmi idő után az olvasók postai úton történő felszólításban részesülnek, így a 4 heti késedelmi díjon felül felszólítási díjat is kell fizetni, melynek díja(i):

I.: felszólítás : + 200 Ft
II.: felszólítás : + 400 Ft
III.: felszólítás : + 600 Ft
Dokumentum elvesztése esetén a könyv beszerzési árának megtérítésén túl az előző évi beszerzési könyv-átlagárat kell kifizetni kártérítésként.

A DOKUMENTUMOK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK HASZNÁLATA

Az olvasó a legnagyobb gonddal köteles kezelni a nála lévő dokumentumokat.
Tilos a könyvtári dokumentumba bármilyen eszközzel beírni, sorokat aláhúzni, kiemelni.
Tilos a dokumentumokat megcsonkítani, lapokat, táblákat, képeket, mellékleteket eltávolítani, kötetlen anyagból bármit kiemelni, tékában tárolt újságok, folyóiratok sorrendjét megváltoztatni.
Az olvasó a kapott dokumentumokról – a könyvtáros előzetes jóváhagyása mellett – digitális fényképezőgéppel felvételt készíthet. A felvételt csak az erre kijelölt helyen, könyvtári munkatárs jelenlétében lehet elkészíteni. Az olvasó egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy a felvételt nem publikálja, vagy erre külön engedélyt kér. Amennyiben a dokumentumban károsodás keletkezik, az olvasó köteles a javítás költségét megtéríteni.

A számítógépes hálózat használói a hálózat hardver és szoftver eszközeiért anyagi felelősséggel tartoznak. A szándékosan okozott kárt a felhasználó köteles megtéríteni.
A felhasználók jogosultak a hálózaton lévő valamennyi, általuk elérhető adatbázis és szoftver rendeltetésszerű használatára, a szoftverek lemásolása azonban tilos.
Más adatainak megszerzésére tett kísérlet, mások adatainak, állományainak megtekintése, módosítása, törlése a könyvtárból való kizárást vonhatja maga után. Az egyéni jogokkal rendelkező felhasználó csak a hálózatból való kilépés esetén hagyhatja el gépét. A felhasználói felületet átállítani tilos, annak az eredetileg beállított formában kell megjelennie. Ugyancsak tilos a számítógépek rendszerfolyamatait a rendszergazda engedélye nélkül módosítani.
Szeméremsértő, fajvédő és a törvényekbe ütköző adatfájlok megtekintése, letöltése szigorúan tilos.
A felhasználók – a hardver hozzáférésüknek megfelelően – díjazás ellenében igénybe vehetik a hálózati nyomtatókat.